ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Σύλλογος Ακαπνίστας έχει καταρτίσει Κωδικοποιημένη έκδοση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας που περιλαμβάνει τις εξής πράξεις:

  1. Νόμος 3420/2005: Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού.
  2. Νόμος 3730/2008: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 3868/2010, 3896/2010, 3918/2011, 3986/2011, 4254/2014 και 4472/2017.
  3. Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Ν. 4419/2016.

2018 11 03 Νομοθεσία Περί Καπνικών Προϊόντων